Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023 - třída VIII
Třída: VIII
Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023  
Projekt
Cena za vítězství
V rámci modulu žák hledá odpovědi na otázky, zda a jak moc/málo je sport apolitický. Žáci se seznámí s konkrétními sportovními příklady, kdy stát, politika a byznys ovlivňovaly sportovní události. Modul prohloubí dovednost orientace na časové ose z pohledu dějin sportu, v rámci ICT prohloubí dovednosti práce s tabulkou a grafem. V rámci mediální výchovy se žáci seznámí s fungováním a vznikem sportovního zpravodajství, vytvoří vlastní mediální zprávu publikovanou na sociální síti.
HV_Hudba v proměnách času...
Žáci se seznámí s vybranými uměleckými směry od období renesance po 20 stol.
Využijeme prezentace žáků ze střední školy a zpracujeme jedno vybrané téma formou výukového plakátu, rozhovoru nebo jiné hudební aktivity.
Chemické rovnice
Nové světy D-Ov
Stejné a jiné - Z, Vv
výběr a zpracování umělce a jeho díla
Stejné a jiné Př-F
Žáci se prostřednictvím modulu učí pracovat se základními pojmy týkajícími se pohybu. Učí se rozlišovat druhy pohybu z fyzikálního hlediska a provádět základní výpočty. Přírodovědně je modul zaměřený na základy tradiční rostlinné taxonomie. Žáci se rovněž seznamují s principy stavby vybraných skupin rostlin. Modul přispívá k pochopení principů a zákonitostí v celku přírodních věd.
Zaměstnání v reálném životě
Modul je založen na návštěvě různorodých pracovišť. Žáci se učí charakterizovat zaměstnání a co různé firemní pozice obnáší. Učí se definovat a rozlišovat pracovní lidské činnosti včetně zaměstnání/povolání podle míry stresového zatížení a dokážou vyhodnotit potencionální možnost jejich zvládnutí. Modul napomáhá rozvoji osobnosti žáků a získání představy o možnostech jejich profesního života. Exkurze a odborné besedy o povolání.
ČJ
Čj 8
Básnické prostředky a texty básní
Budeme číst básně a vyhledávat v nich básnické prostředky.
Strukturovaný životopis
Zkusíte si napsat vlastní strukturovaný životopis.
Věty hlavní a vedlejší Určování druhů vět vedlejších Grafické znázornění souvětí
Budeme určovat věty hlavní a vedlejší, u vedlejších pak jejich druh.
AJ
Aj 8. a 9. alfa
Let´s celebrate! Party invitation.
Present continuous, future plans Let’s … What about …? How about …?
AJ
Aj 8. a 9. omega
Film Inglorious Bastards: discussion Nazi Germany
parts of speech/diagraming sentences
DCJ
Fj 9.
Výlet
DCJ
Nj 8. a 9.
Schon wieder Eintopf.
M
MAT 8.
Monitorovací práce, osová a středová souměrnost
Rovinné obrazce
KRUH
KRUH 8.
Třídní kruh
Imitace a identifikace aneb přátelé a pozitivní vzory
TV
Třída 8. a 9.
Kruhový trénink