Týdenní plán 3.5.2021 - 7.5.2021 - třída VIII
Třída: VIII
Týdenní plán 3.5.2021 - 7.5.2021  
Projekt
8.-9. čtvrteční projekt
Kam po škole I.
V rámci tohoto projektu žáci lépe porozumí svým silným a slabým stránkám, což jim pomůže při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Žáci se seznámí s možnostmi na trhu práce a v různých oborech lidské činnosti.

Chemie nás baví
V rámci projektu se ponoříme do chemie organické a anorganické. Kromě terorie nás čeká hledání odpovědí na badatelské otázky. Budeme pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.

Podle nařízení vlády bude výuka v tomto týdnu probíhat distančně. Sledujte prosím Google Učebnu.
8.-9. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména historií. Budeme rozvíjet i komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
8.-9. Polytechnika
Polytechnika II. pro třídy 8.-9.

Podprojekt: Elektromagnetika; Učitel: Pavel Kudrna; email: pavel.kudrna@skola1radost.cz
Demontáží starých elektrických zařízení prozkoumáme, jaké obsahují součástky.
Budeme se seznamovat s elektrosoučástkami, jejich vlastnostmi a jejich fyzikálními veličinami.
Navrhneme jednoduché elektronické obvody a jejich fyzickým sestavením budeme ověřovat jejich funkčnost.


Podprojekt: Vesmír a člověk
Cílem projektu je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem a měsícem.
Součástí projektu je i částečné poznávání geologie, především minerálů a hornin.
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
Země je kulatá
Země je kulatá - historický projekt s Jirkou
Projekt navazuje na projekt Eldorádo. Jeho základním cílem je vést žáky k pochopení místa zámořských objevných cest v kontextu historických souvislostí se zřetelem k vzájemnému ovlivňování evropské a nově objevených zámořských civilizací a kultur. V projektu se výrazně uplatňuje geografický aspekt jako podpůrný moment k porozumění změnám v “rozměrech a velikosti” světa tehdejšího člověka, které byly způsobeny zámořskými objevy.

Země je kulatá - zeměpisně-občankářský projekt s Kamilou
Projekt je založen na principu propojení geografických a společensko-ekonomických charakteristik Jižní a Střední Ameriky. Základním tématem projektu je Jižní a Střední Amerika z hlediska fyzického a socioekonomického zeměpisu, a to v územním rozsahu od jihu kontinentu po jižní hranici Mexika. Společenskovědní aspekt projektu je naplňován tematikou charakteristiky politického systému a jeho otřesů ve vybraných státech. Obecným cílem projektu je vedení žáků k porozumění souvislostem mezi přírodními podmínkami, úrovní socioekonomického rozvoje a jeho historickou podmíněností v prostředí jihoamerických a středoamerických zemí.

Země je kulatá - přírodovědný projekt s Luckou
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
Byl pro vás čas distanční výuky ideální doba na čtení?
Co všechno jste doma přečetli? Povíme si o knihách, časopisech, které vám pomohly zpříjemnit čas. Kdo můžete, přineste je s sebou.
ČJ
6.-9. čtení - beta
Cestopisy - znaky a autoři Marco Polo
Podíváme se na znaky cestopisů a přečteme si část díla Marca Pola.
ČJ
6.-9. čtení gama
Karel Čapek jako autor dystopických děl
ČJ
8.-9. čj gramatika alfa
VV příslovečné a jejich druhy; čárky v souvětí
ČJ
8.-9. čj gramatika omega
Poměry mezi větami hlavními - grafický zápis Opakování - homonyma, synonyma, antonyma a slovotvorba Pravopis - velká písmena
Ukážeme si grafický zápis vět v souvětí, zopakujeme různé termíny z českého jazyka a psaní velkých písmen.
AJ
8.-9. aj alfa
Nature - White Shark - video
Watch the video and answer the questions.
Possessive and other pronouns
Using pronouns.
AJ
8.-9. aj omega
Meet with Mike at 9 00 on Tuesday
Conversation and Headway Exercises
Project food and environment
Žáci si přeloží text a společně diskutují - role play, jeden z žáku má vždy opačný názor než ten druhý.
DCJ
8.-9. francouzský jazyk
Závěr 7.lekce Poslech rozhovoru Ctení a porozumění dopisu Ustní projev: memorizace a předvedení rozhovoru Psaný projev – dopis
DCJ
8.-9. německý jazyk
Reisen und Hobby
Imaginární cestování a hobby
určování směru,
procvičování sloves
konverzace o hobby
DCJ
8.-9. ruský jazyk
Opět ve škole - konverzace, čísla
M
8.-9. matematika alfa
Zaokrouhlování, porovnávání, převody
M
8.-9. matematika omega
Rovnice
KRUH
Pravidelné pondělní setkání na meetu v 9:00 - předáme si informace k aktuálnímu týdnu Aktivně se zapojíme do diskuze na položené otázky
TV
Distanční výuka