Týdenní plán 18.1.2021 - 22.1.2021 - třída VI
Třída: VI
Týdenní plán 18.1.2021 - 22.1.2021  
Projekt
6.-7. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména zaměpisu.
Člověk naposledy vševědoucí
Historický projekt
Projekt vychází z historické proměny italské společnosti v období 14. až 16. století z hlediska hlubokých společenských změn, ke kterým v té době došlo v souvislosti se “znovuobjevením” antiky a jejího myšlení. Pozornost je věnována zejména obratu v myšlení, kdy se do centra pozornosti dostává člověk (humanismus). Projekt vede žáky k pochopení sílícího postavení měšťanů v tehdejší společnosti, role městských států a nástupu bankovnictví. V oblasti kultury a umění se modul věnuje pouze architektonickému rozvoji italských měst. Geografický rozměr modulu směřuje jednak k poznání severní Itálie, resp. jejích vybraných regionů, jednak k pochopení šíření renesance a humanismu do dalších evropských zemí. Obecným cílem modulu je vedení žáků k chápání souvislostí geografické polohy, hospodářského, společenského a kulturního vývoje a vnímání postavení člověka ve světě končícího středověku.
Přírodovědný projekt
Pojetí projektu vychází z renesančního chápání člověka jako svobodného jedince, které dalo vzniknout humanismu. Tak jako se v době renesance a humanismu dostává do centra pozornosti člověk. Leonardo da Vinci byl mimo jiné průkopníkem anatomických kreseb lidského těla, z ktérých se inspirujeme ke studiu lidského těla a jeho funkcí.. Prostřednictvím projektu žáci získávají orientaci ve složitosti lidského těla. Projekt tak přispívá k poznání a vnímání vlastního těla žáka.
Občankářský projekt
Pojetí projektu vychází z renesančního chápání člověka jako svobodného jedince, které dalo vzniknout humanismu. Tak jako se v době renesance a humanismu dostává do centra pozornosti člověk, je člověk a jeho osobnost centrem modulu. Prostřednictvím projektu žáci získávají orientaci v některých základních psychologických kategoriích tak, aby na základě poznaného dovedli přiřadit sama sebe k různým typům temperamentu, rozeznat základní vlastnosti osobnosti a posoudit možnosti vlastního rozvoje. Projekt tak přispívá k poznání vlastní osobnosti žáka.
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
Zdravověda
Žák v rámci tohoto projektu poznává sám sebe jako živou bytost, chápe hodnotu zdraví (tělesného i duševního), jeho ochranu i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žák se seznámí s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojí si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získává potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví jiných. Žák se zajímá o svůj jídelníček, dokáže připravit jednoduchý pokrm. Žák hledá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Vnímá umění jako proces specifického poznávání sebe sama, rozvíjí svoje vnitřní cítění a tvořivost. Vnímá umění jako prostor pro relaxaci.
ČJ
6.-7. čj gramatika alfa
Přídavná jména - stupňování Zájmena - jak je poznáme a jejich druhy
Zopakujeme si stupňování přídavných jmen a seznámíme se se zájmeny. Naučíme se je poznávat a zkusíme je dělit na jednotlivé druhy.
Přídavná jména - tvoření přídavných jmen z podstatných jmen pomocí přípon, pravopis zdvojených souhlásek uprostřed slova Stupňování přídavných jmen
ČJ
6.-7. čj gramatika omega
Podmět a přísudek, výpověď a věta jednočlenná a dvojčlenná
Budeme rozlišovat mezi výpovědí větnou a nevětnou Jednočlenou a dvoučlenou větou. Proberme základní skladební dvojici a druhy podmětu. Procvičíme shodu přísudku s podmětem.
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
"Poezie je bezpodmínečně nutná - jen kdybych věděl k čemu." (Jean Cocteau)
On-line čtenářská dílna, meet ve středu v 9.00 přes odkaz v učebně "Čtenářství alfa s Kamilou".
ČJ
6.-9. čtení - beta
Texty naučného charakteru a encyklopedie
Podíváme se na různé druhy textů naučných i na encyklopedie.

ČJ
6.-9. čtení gama
Kontrola testu z minulé hodiny; Jan Palach - práce s médii
Projdeme test z minulé hodiny, zopakujeme si pojmy lyrika, epika, drma, poezie, próza, literání žánr; obrazné pojmenování.
Podíváme se na čin Jana Palacha a tzv. Palachva týdne z pohledu ficiálních medía x realita.
Četba vlastní knihy - podvojný deník
AJ
6.-7. aj - alfa
Bloggers 2: Unit 2: American Family
AJ
6.-7. aj omega
Meet on Tuesday at 11 00
Conversation and Headway exercises
Video about Poděbrady Frazes
How to make a video.
Frazes
M
6.-7. matematika alfa
Matematické operace s úhly
M
6.-7. matematika omega
Převody jednotek
KRUH
Třídní kruh on-line, sejdeme se v 9:00 na meetu přes odkaz v učebně "Třídní kruh "Šesťáci".
Co nás čeká tento týden?
TV
Distanční výuka