Týdenní plán 11.2.2019 - 15.2.2019 - třída IX
Třída: IX
Týdenní plán 11.2.2019 - 15.2.2019  
Projekt
Hrátky v matematice a informatice
Projektové dílny 2
Prostor, rozměr, měřítko
Prostor, rozměr, měřítko
Seznámíme se s vývojem architektonických slohů, s využitím a poetikou různých prostor. Naučíme se používat perspektivu, zobrazovat prostor a vytvoříme vlastní návrh.
Budeme číst v obrazech v jejich symbolice a všimneme si rozčlenění prostoru a kompozice obrazu.
Příprava na přijímací zkoušky - ČJL
Žáci se seznámí s modelovými úlohami u přijímacích zkoušek na střední škole, strategií řešení testů a prohloubí si své znalosti a dovednosti v oblasti českého jazyka a literatury.
Školní sněm
Dobrovolné shromáždění žáků a učitelů, na kterém se diskutují, přijímají nebo upravují školní pravidla platná pro celou školu na následující období.
ČJ
Alfa ČJ 7-9
Opakování číslovek. Duálových koncovek.
Opakování číslovek. Duálových koncovek. Vrstvy jazyka.
ČJ
Alfa čtenář 7-9
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 7-9
Dokončíme slovesa - rod a vid/třída a vzor Vrátíme se k rozdílu ve vyjadřování času u sloves (přítomný/budoucí u dokonavých sloves: např. zůstane doma dnes/zítra)
Dokončíme slovesa - rod a vid/třída a vzor
Vrátíme se k rozdílu ve vyjadřování času u sloves (přítomný/budoucí u dokonavých sloves: např. zůstane doma dnes/zítra)
ČJ
Omega čtenář 7-9
Čtenářská dílna; přírodní lyrika
Čteme vlastní knihu a v rámci reflexe přečteného textu píšeme dopis postavě/autorovi.
Posloucháme písňový text M. Horáčka S pleťovou maskou na tváři, interpretujeme obrazná pojmenování, pracujeme s hlavními motivy - hledáme je v básních K. Tomana.
AJ
Present Continuous and Future Tenses - going to/will
How to express future - working sheets (Present Continuous and Future Tenses - going to/will)
AJ
Alfa AJ 8-9
English File L 2A – Elementary
Listening and writing
Elementary - Plural, Spelling
AJ
Omega AJ 8-9
English File L 1C - Pre-intermediate
Listening and writing
Pre-intermediate - Present Simple
DCJ
Přestavení se, Telefonování, Hra
Budeme se při telefonování učit jednoduše se představit a reagovat na jednoduché otázky. V druhé části si zahrajeme hru, kde si rozšíříme slovní zásobu a upevníme již naučená slovíčka.
M
Rýsování
M
Alfa M 7-9
desetinná čísla, procenta, zlomky, měřítka map
M
Omega M 7-9
Rýsování
KRUH
Plán akcí na aktuální týden, školní pravidla a důvěra, lidské vzory
Projdeme si nejdůležitější akce aktuálního týdne a plány do konce února. Diskuze bude k potřebě dodržovat školní pravidla a s tím související důvěra mezi učitelia žáky. Diskutovat budeme otázku, kdo může být naším vzorem? A proč?
Od vzniku Země k nejstarším formám života.
Zjistíme, které primitivní organismy již existovaly v prahorách a které žily na našem území ve starohorách, prvohorách a druhohorách. Dozvíme se, jaké zde tehdy bylo podnebí a jaké geologické děje probíhaly.
Uhlovodíky a automobilismus.
Vysvětlíme si, co je krakování a oktanové číslo. Zjistíme, které výfukové plyny se uvolňují v automobilovém průmyslu a jaké důsledky mají na naše zdraví. Společně odvodíme princip, na kterém pracuje katalyzátor.
TV
Posilování
Posílení celkového pohybového aparátu