Týdenní plán 16.9.2019 - 20.9.2019 - třída IX
Třída: IX
Týdenní plán 16.9.2019 - 20.9.2019  
Projekt
Elektrotechnika
Budeme se seznamovat s elektro součástkami a jejich vlastnostmi .
Na tabletu nebo počítači navrhneme jednoduché elektronické obvody a jejich fyzickým sestavením udeme ověrovat jejich funkčnost.
Demotnáží starých elektrických zařízení prozkoumáme co jejjecich obsahem.
III. Září - úvodní projekt
Základy ekologie
Společně otevřeme témata, vztahující se k chápání významu slova "EKOLOGIE" v širším měřítku. Pomocí ukázkových minilekcí upevníme základní strukturu tvorby vlastních projektů a jejich prezentací, vytvoříme vlastní jednoduchý projekt.
Kam po škole

V rámci tohoto projektu žák lépe porozumí svým silným a slabým stránkám, což mu pomůže při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Žák se bude orientovat na trhu práce, v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojí si potřebné poznatky a dovedností významné pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci.

Projektové dílny
ČJ
7-9 čj alfa
Čtenářská dílna : samostatná četba žáků i učitelů , anketa - jakou knihu bys vybral/a a proč , diskuse
Hodinu zahájí 25 minutový blok , kdy si čtou samostatně žáci i učitelé svou knihu , proběhne následně anketa s názvy knih - vybírání zajímavé knížky , diskuse na téma " Proč sis zvolil/a tuto knihu ? Co rozhodlo o udělení hlasu ? "
Čtenářská dílna : volné psaní - sdílení ve dvojicích Moje oblíbená knížka - úryvek , převyprávění
Navážeme na aktivitu volné psaní z minulé hodiny , žáci budou sdílet ve dvojicích svou práci
Otevřeme nové téma - Moje oblíbená knížka , žák představí ostatním svoji knížku a přečte z ní úryvek , převypráví ho , parafráze formou klíčových slov
Opakovací cvičení - psaní velkých písmen , tvrdé a měkké i/y , skloňování podstatných a přídavných jmen podle vzorů
Formou hry a zábavných cvičení budeme opakovat pravidla pro psaní velkých písmen a tvrdého a měkkého i / y v češtině , procvičíme skloňování podstatných a přídavných jmen podle správných vzorů
Význam slov - lexikální , gramatický
Probereme téma významu slov , jejich význam lexikální a význam gramatický , procvičíme na cvičeních
ČJ
7-9 čj omega
čtenářská dílna
Čteme vlastní knihu a zapisujeme dojmy z četby.
Čteme s porozuměním úryvek z knihy Osm hor a další texty.
Slovní druhy - opakování Adaptační výjezd - popis děje/vypravování
Zopakujeme si slovní druhy a napíšeme krátký příběh/popis z adaptačního kurzu
AJ
7-9 AJ pondělí alfa
Anthony ´s Holiday Blog - vyprávění o prázdninové cestě , práce s textem , poslech nahrávky , dialogy , Places and things in a city , Means of transport , Present Simple , Past Simple Tenses
Poslechneme si nahrávku o prázdninové cestě amerického studenta Anthonyho , budeme pracovat i s tištěným textem příběhu - vyhledávání odpovědí na otázky , konverzace o tématu
Procvičíme si na textu příběhu přítomný a minulý čas prostý - tvoření otázek , kladných a záporných odpovědí ,
Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu - názvy budov a míst ve městě , dopravní prostředky a výrazy z oblasti cestování
AJ
7-9 AJ pondělí omega
Our holidays - places, activities and dreams
What did we do and what could we do during holiday.
AJ
7-9 AJ středa A
Opakování gramatiky z uplynulého roku - časování slovesa být a mít , tvoření vět , opakování - konverzace na téma škola
Budeme opakovat časování sloves být a mít a jejich použití ve větách
Prohovoříme téma škola a nový školní rok , učební předměty , moje oblíbené aktivity
Present Simple , Present Continuous - procvičování Motivační video k tématu škola - diskuse , vlastní názory
Budeme opakovat přítomné časy - prostý a průběhový , procvičíme si jejich správné tvoření i používání ve větách
Shlédneme společně krátké video na téma škola - prodiskutujeme názory žáků
AJ
7-9 AJ středa B
Present simple nad continuous - revision Holidays
Our experiences
Holiday Story
DCJ
1. lekce - Kak tebja zovut ? , poslech , nácvik správné výslovnosti a intonace , opakování představení , otázka a odpověď , nácvik psaní písmenek azbuky
Poslechneme si úvodní texty k 1. lekci , žáci po učiteli opakují , upevňují si správnou výslovnost a intonaci , znovu procvičíme otázky - jak se jmenuješ ? a odpovědi v ruštině - představení se křestním jménem a otčestvem , žáci se seznámí s dalšími písmenky azbuky - tiskacími i psacími , budeme procvičovat psaní psacích písmen azbuky , budeme se učit první slovíčka
Motivační videonahrávka , písně a hry v ruštině Nácvik psaní dalších písmenek azbuky a prvních slovíček
Poslechneme si motivační video - oblíbené písně a hry v ruštině , zhodnotíme společně na kolik kdo rozumí originální nahrávce a co se komu líbí ( nelíbí )
Budeme nacvičovat psaní dalších písmenek azbuky a prvních osvojených slovíček
Opakování textů 1. lekce - nácvik správné výslovnosti , nácvik slovní zásoby , nácvik čtení a psaní
Budeme se žáky opakovat základní texty 1. lekce , žáci si procvičí správnou výslovnost a intonaci , budou opakovat po učiteli slovíčka a krátké věty , naučí se další slovíčka a písmenka azbuky , budou si procvičovat čtení azbukou , budou se navzájem ptát a odpovídat si , zopakujeme si představení a základní pozdravy v ruštině
M
7-9 matematika omega
Mocniny a odmocniny
Sčítání, odčítání a násobení malých čísel
KRUH
Kruh 7
Aktuální potřeby žáků a učitelů - diskuse , řešení Co se bude dít v nastávajícím týdnu - plány , očekávání
Probereme aktuální potřeby jednotlivých žáků , jejich případné problémy , prodiskutujeme aktuality
Řekneme si , co se bude konat v tomto týdnu
KRUH
Kruh 8
Probereme aktuální potřeby jednotlivých žáků , jejich případné problémy , prodiskutujeme aktuality Řekneme si , co se bude konat v tomto týdnu
Prodiskutujeme aktuální problémy a potřeby jednotlivých žáků , nejnovější aktuality , naplánujeme činnosti do nového týdne
KRUH
Kruh 9
Problémy a potřeby žáků a učitelů - diskuse , řešení Aktuality Plán aktivit v novém týdnu - diskuse , očekávání
Probereme aktuální problémy a potřeby žáků i učitelů , jejich očekávání v novém týdnu , prodiskutujeme program a činnosti v tomto týdnu