Týdenní plán 18.1.2021 - 22.1.2021 - třída IX
Třída: IX
Týdenní plán 18.1.2021 - 22.1.2021  
Poznámky
Distanční výuka (práce z domova)

SETKÁME SE OPĚT NA TŘÍDNÍM MEETU V PONDĚLÍ 9 00

(použijeme Meet pro češtinu, kterou máme v pondělí od 11 00, odkaz na Meet najdete tam)

Tento týden zůstanete opět vzhledem k neutěšené situaci s koronavirem v naší vlasti opět doma.
Budete ale pilně sledovat týdenní plány a hlavně Google Classroomy (Učebny) a školní emaily.

Zde je odkaz na novou tabulku se seznamem Meetů: https://docs.google.com/document/d/1AhDBYTjIQPh6B9KNjwTzARFel1vu37Mll7FSf54sXgw/edit


Práci na jednotlivé projekty i jednotlivé vyučovačí předměty najde v Google Classroom (Učebna).
Pozvánky do jednotlivých učeben máte ve školním emailu.

MÁTE ODEVZDÁVAT VŠECHNY ZADANÉ ÚKOLY! Ideálně průběžně.

V případě nejasností komunikujeme emailem (jiri.klecak@skola1radost.cz), případně jinak.
Ideálně se obracejte přímo na učitele jednotlivých předmětů či projektů. 

TENTO TÝDEN PRACUJETE na NOVÉM  projektu s názvem ČLOVĚK NAPOSLEDY VŠEVĚDOUCÍ a máte Meet v pondělí od 13 00 a další Meet je v pátek od 9 00  podle toho, který z projektů/projektového průvodce máte: Kamilu, Lucku nebo mě) - dělení je podle skupin na čtenářství - vy jste GAMA (máte na čtenářství Pavlu Brožovou).

Tento týden vás čeká  projekt PŘÍRODOVĚDNÝ s Luckou. 

V případě nejasností pište email.
Projekt
8.-9. čtvrteční projekt
Kam po škole I.
V rámci tohoto projektu žáci lépe porozumí svým silným a slabým stránkám, což jim pomůže při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Žáci se seznámí s možnostmi na trhu práce a v různých oborech lidské činnosti.

Chemie nás baví
V rámci projektu se ponoříme do chemie organické a anorganické. Kromě terorie nás čeká hledání odpovědí na badatelské otázky. Budeme pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.

Podle nařízení vlády bude výuka v tomto týdnu probíhat distančně. Sledujte prosím Google Učebnu.
8.-9. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména historií. Budeme rozvíjet i komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
8.-9. Polytechnika
Polytechnika II. pro třídy 8.-9.

Podprojekt: Elektromagnetika; Učitel: Pavel Kudrna; email: pavel.kudrna@skola1radost.cz
Demontáží starých elektrických zařízení prozkoumáme, jaké obsahují součástky.
Budeme se seznamovat s elektrosoučástkami, jejich vlastnostmi a jejich fyzikálními veličinami.
Navrhneme jednoduché elektronické obvody a jejich fyzickým sestavením budeme ověřovat jejich funkčnost.


Podprojekt: Vesmír a člověk
Cílem projektu je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem a měsícem.
Součástí projektu je i částečné poznávání geologie, především minerálů a hornin.
Člověk naposledy vševědoucí
Historický projekt
Projekt vychází z historické proměny italské společnosti v období 14. až 16. století z hlediska hlubokých společenských změn, ke kterým v té době došlo v souvislosti se “znovuobjevením” antiky a jejího myšlení. Pozornost je věnována zejména obratu v myšlení, kdy se do centra pozornosti dostává člověk (humanismus). Projekt vede žáky k pochopení sílícího postavení měšťanů v tehdejší společnosti, role městských států a nástupu bankovnictví. V oblasti kultury a umění se modul věnuje pouze architektonickému rozvoji italských měst. Geografický rozměr modulu směřuje jednak k poznání severní Itálie, resp. jejích vybraných regionů, jednak k pochopení šíření renesance a humanismu do dalších evropských zemí. Obecným cílem modulu je vedení žáků k chápání souvislostí geografické polohy, hospodářského, společenského a kulturního vývoje a vnímání postavení člověka ve světě končícího středověku.
Přírodovědný projekt
Pojetí projektu vychází z renesančního chápání člověka jako svobodného jedince, které dalo vzniknout humanismu. Tak jako se v době renesance a humanismu dostává do centra pozornosti člověk. Leonardo da Vinci byl mimo jiné průkopníkem anatomických kreseb lidského těla, z ktérých se inspirujeme ke studiu lidského těla a jeho funkcí.. Prostřednictvím projektu žáci získávají orientaci ve složitosti lidského těla. Projekt tak přispívá k poznání a vnímání vlastního těla žáka.
Občankářský projekt
Pojetí projektu vychází z renesančního chápání člověka jako svobodného jedince, které dalo vzniknout humanismu. Tak jako se v době renesance a humanismu dostává do centra pozornosti člověk, je člověk a jeho osobnost centrem modulu. Prostřednictvím projektu žáci získávají orientaci v některých základních psychologických kategoriích tak, aby na základě poznaného dovedli přiřadit sama sebe k různým typům temperamentu, rozeznat základní vlastnosti osobnosti a posoudit možnosti vlastního rozvoje. Projekt tak přispívá k poznání vlastní osobnosti žáka.
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
"Poezie je bezpodmínečně nutná - jen kdybych věděl k čemu." (Jean Cocteau)
On-line čtenářská dílna, meet ve středu v 9.00 přes odkaz v učebně "Čtenářství alfa s Kamilou".
ČJ
6.-9. čtení - beta
Texty naučného charakteru a encyklopedie
Podíváme se na různé druhy textů naučných i na encyklopedie.

ČJ
6.-9. čtení gama
Kontrola testu z minulé hodiny; Jan Palach - práce s médii
Projdeme test z minulé hodiny, zopakujeme si pojmy lyrika, epika, drma, poezie, próza, literání žánr; obrazné pojmenování.
Podíváme se na čin Jana Palacha a tzv. Palachva týdne z pohledu ficiálních medía x realita.
Četba vlastní knihy - podvojný deník
ČJ
8.-9. čj gramatika alfa
Podmět a přísudek, výpověď a věta jednočlenná a dvojčlenná
Budeme rozlišovat mezi výpovědí větnou a nevětnou Jednočlenou a dvoučlenou větou. Proberme základní skladební dvojici a druhy podmětu. Procvičíme shodu přísudku s podmětem.
ČJ
8.-9. čj gramatika omega
Neohebné slovní druhy - předložky a spojky Předmět a přívlastek - shodný
Zopakujeme si předložky a spojky. Budeme opět pozvávat předmět ve větě a zkusíme vyhledat shodné přívlastky.
AJ
8.-9. aj alfa
How to make a video Frazes
E-twinning work - video about Poděbrady
Past tense - simple Past tense - continuous
How to recognize past simple tense and past continuous. When to use them.
AJ
8.-9. aj omega
English grammar in use
porovnánávání časů
Meet at 9 00 on Tuesday. Exercises in Google Classroom
Meet and conversation. Headway exercises.
DCJ
8.-9. francouzský jazyk
Lekce 5 Mluvím o rodině (Je parle de ma famille) Uvod
Uvodní strana - porozumění textu s podporou ilustrace
Minidialogy - popsat svou rodinu a klást otázky, abych získal informace o rodině partnera v dialogu
Dopis na téma rodiny - porozumění textu
DCJ
8.-9. německý jazyk
Slovní zásoba
kontrola flash cards a naučených slovíček
Slovní zásoba + 2. lekce
kontrola flash cards a naučených slovíček
Slovní zásoba+ 2.lekce
kontrola flash cards a naučených slovíček
DCJ
8.-9. ruský jazyk
Čteme azbukou
Procvičujeme čtení azbukou - práce s ruským školním tiskem, opakujeme co jsme se již naučili a rozšiřujeme si slovní zásobu o téma Moja semja.
M
8.-9. matematika alfa
Výpočet úhlů v trojúhelníku
M
8.-9. matematika omega
Převody jednotek
KRUH
Opět se bohužel nesejdeme... ALE SETKÁME SE NA MEETU V PONDĚLÍ 9 00 (Meet pro češtinu) Bude stále trvat distanční výuka = jste doma a pracujete v Google Classroom (Učebna) a sledujete emaily a týdenní plány
Tento týden zůstanete zase vzhledem k velmi neutěšené situaci s koronavirem v naší vlasti doma.
Budete ale pilně sledovat týdenní plány a hlavně Google Classroomy (Učebny) a školní emaily.
SETKÁME SE NA MEETU V PONDĚLÍ 9 00
(použijeme Meet pro češtinu, kterou máme v pondělí od 11 00, odkaz na Meet najdete tam)
TV
Distanční výuka