Třída: I
Týdenní plán 24.4.2017 - 28.4.2017  
Projekt
1. trojročí - Putujeme za dary Země
V projektu Putujeme za dary Země si chceme užít prvních jarních dnů venku. Vyrazíme do přírody uklidit naše okolí, pobavíme se o ochraně přírody a zopakujeme informace o recyklování. Chtěli bychom pozorovat přírodu - rostliny, zvířata - mláďatka, zkoumat přírodní jevy - bádat a objevovat. Putujeme za dary Země, proto rozvedeme debatu "Co všechno jsou dary Země." a zároveň zkusíme s některými dary pracovat - vyrobit domácí sýr, pečivo, zasadit rostlinu a sklízet plody, vyrobit třídní herbář. Naším cílem je uvědomění si času - ročního období jara a dějů s jarem související.
Prostřednictvím vlastních projektů zároveň získáváme základní projektové dovednosti. Učíme se plánovat, hledat různé možnosti zpracování projektů, pracovat s informacemi i prezentovat vlastní práci před celou třídou. Po každém projektu vyhodnotíme průběh, získané nové zkušenosti i doporučení pro příští práci.
Little friends

Our project will help us to make new friends, find out a bit more about them and their lives and it will also make space to learn together. Project will take 5 months and children (aged 6 - 9) from Czech and Italian primary schools will regularly work on the project outputs and share them.

He hope that our children will
a) improve their English (learn new words);
b) improve their communication skills ( mainly the older children);
c) learn more about Italy and Czech, their people, traditions or habbits;
d) improve presentation and collaborative skills while working on the project outputs and their presentation.

ČJ
Alfa ČJ 1-3
Psaní dě, tě, ně, ve slovech
Vyvodíme psaní dě, tě, ně ve slovech, procvičíme dělení slov na slabiky, hlásky, uvolňujeme ruku, píšeme do písanky.
Reflexe komiksu "opičák James"
Žáci odprezentují své komiksy/příběhy/knihy o opičáku Jamesovi, které společně zhodnotíme.
ČJ
Omega ČJ 1-3
Prostředí příběhu
Vyvodíme, co to je prostředí příběhu, objevíme různá prostředí v textech, budeme pokračovat v četbě vlastní knihy.
Upevňování správně psaných hlásek ve slově
Sluchová cvičení, doplňování správných hlásek do textu, pravidla dělení slov v textu
AJ
Alfa ČJ 1-3
Jobs
Dokončíme téma "Jobs", formou hry zopakujeme probíranou slovhní zásobu.
AJ
Omega ČJ 1-3
Jobs
Dokončíme téma "Jobs", formou hry zopakujeme probíranou slovhní zásobu.
M
Alfa M 1-3
Seznámení s matematickým prostředím "Sousedé"
Sčítání trojice čísel, doplňování čísel tak, aby se součet tří sousedních čísel v řádku i ve sloupci rovnal určenému číslu.
M
Omega M 1-3
Matematické prostředí "Psovodi a násobilkové obdélníky"
Rozvíjení početních představ a propojení s početní operací "násobení"
KRUH
Vyjádření citů v jednoduchých situacích
Budeme komunikovat o citech, prožívání a odhadovat pocity druhých podle verbálních i neverbálních vodítek.
TV
Alfa ČJ 1-3
Rozdělení do skupin, skupinové hry, přehazování přes síť
TV
Omega ČJ 1-3
Rozdělení do skupin, skupinové hry, přehazování přes síť